Služby

kurz

90 hod.

Koučovanie na pracovisku

pre každého, kto sa chce naučiť komunikovať s kolegami, klientami, dodávateľmi,… inak a hlavne efektívnejšie.

Súhrn

Cieľová skupina

Kurz je vhodný pre majiteľov firiem a spoločností, top manažérov, manažérov na všetkých úrovniach riadenia, manažérov ľudských zdrojov, personál zameraný na prácu s ľuďmi a komunikáciu, napríklad s dodávateľmi, zákazníkmi, a tak ďalej, obchodných manažérov, a obchodných zástupcov, interných koučov, a ďalších odborníkov na rozvoj.

Predpoklady účasti

 • stredoškolské vzdelanie s maturitou
 • zodpovednosť, bezúhonnosť, čestnosť, rešpektovanie dôstojnosti a ľudskosti, prosociálne správanie, pozitívne nastavenie voči ostatným.

Práca s ľuďmi je výhodou

Čo získate

Po absolvovaní kurzu:

 • sa budete vedieť efektívnejšie pýtať,
 • budovať lepšie vzťahy so zákazníkmi a dodávateľmi.,
 • v riadení sa oslobodíte od operatívy,
 • zlepšíte strategické riadenie.

Využívaním koučovacieho prístupu sa stanú Vaši zamestnanci viac zodpovední, angažovaní a samostatní.

Získate certifikát o absolvovaní 90 hodín výučby, vrátane 10 hodín mentoringu a úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky na úrovni Level 1 ICF akreditácie kurzu, ktorá je akceptovaná ICF pri žiadosti o certifikáciu kouča úrovne ACC.

Obsah

Modul 1

2 dni + 6 hodín podporné aktivity + mentoring
Cieľ a témy
 • Uchopenie princípov a filozofie koučingu a koučovania.
 • Fungovanie koučovania na Slovensku, koučovské asociácie ICF a SAKo.
 • Koučing a koučovanie ako osobný rozvoj človeka, čo to prinesie mne, čo firme a čo môjmu tímu.
 • Základné zručnosti 1-8 podľa ICF (budovanie základov, budovanie dôvery, efektívna komunikácia, aktívne počúvanie, kladenie otázok, budovanie uvedomenia, podpora učenia a výsledkov).
 • Základné koučovacie procesy GROW a Solution Focus – koučovanie zamerané na riešenie.
 • Aplikácia zručností a procesov cez autentické témy účastníkov, cvičenia v trojiciach pod dozorom lektorov (jeden lektor na 3-4 účastníkov).

Medzi Modulom 1 a 2

6 hodín aktivít s koučom + 2 hodiny písomná reflexia z pracoviska a odporúčanej literatúry + mentoring.

Účastník sa zúčastní:

 1. Peer koučingu medzi účastníkmi – vlastné koučovanie cez základné koučovacie zručnosti (ciele, aktívne počúvanie, otázky, proces, sebareflexia), pod dozorom lektorov, profesionálnych koučov.
 2. Skupinovej supervízie účastníkov vedenej kvalifikovaným supervízorom koučom formou Akčného učenia – sebareflexia na akčné kroky z predchádzajúceho modulu, zdieľanie skúseností.
 3. Individuálneho alebo skupinového mentoringu.

Modul 2

2 dni + 6 hodín podporné aktivity

Cieľ a témy
 • Akčné učenie – Sebareflexia na akčné kroky z predchádzajúceho modulu, zdieľanie skúseností.
 • Naučiť sa používať vybrané techniky procesu koučovania v praxi na pracovisku:
  • Aplikácia koučovania pri živých rozhovoroch – rozvoj kompetencí, etika, hodnoty, prítomnosť, počúvanie na 3. úrovni a nové koučovacie nástroje a procesy.
  • Tímový koučing (GROW, AI, Walt Disney), direktívny alias nedirektívny štýl manažmentu.

Medzi Modulom 2 a 3

6 hodín aktivít s koučom + 2 hodiny písomná reflexia z pracoviska a odporúčanej literatúry + mentoring.

Účastník sa zúčastní:

 1. Peer koučingu medzi účastníkmi – vlastné koučovanie cez základné koučovacie zručnosti (ciele, aktívne počúvanie, otázky, proces, sebareflexia), pod dozorom lektorov, profesionálnych koučov.
 2. Skupinovej supervízie účastníkov vedenej kvalifikovaným supervízorom koučom formou Akčného učenia – Sebareflexia na akčné kroky z predchádzajúceho modulu, zdieľanie skúseností.
 3. Individuálneho a skupinového mentoringu.

Modul 3

2 dni

Cieľ a témy

Upevniť svoj vlastný koučovací prístup, naučiť sa koučovať v typických firemných situáciách a ako budovať koučovaciu kultúru.

Sebareflexia na akčné kroky z predchádzajúceho modulu, zdieľanie skúseností.

 • Rekapitulácia základných zručností 1-8 podľa ICF.
 • Aplikovanie koučovania v pracovných interakciách, napr. rozvojové a motivačné rozhovory, spätná väzba, náročné pracovné rozhovory a mikrorozhovory.
 • Zavádzanie koučovacej kultúry, kde začať, budovanie koučovacieho štýlu manažmentu.
 • Konkrétne akčné kroky na pracovisku.

Po Module 3

Po 3. Module sú účastníci v priebehu 2 – 3 mesiacov podporovaní ďalším mentoringom a akčným učením, ktorý sa zameriava na aplikáciu koučovania na pracoviskách účastníkov vo forme:

 • Akčného učenia – zdieľania skúseností medzi účastníkmi ako podpora pri aplikácii koučovania do praxe a zavádzaní koučovacej kultúry do svojich pracovísk,
 • Individuálneho a skupinového mentoringu.

Záverečná skúška

1 deň

Účasť na záverečnej skúške je povinná pre všetkých účastníkov.

Prítomnosť ostatných účastníkov kurzu na skúškach je súčasťou výučby. Účastníci, ktorí nie sú skúšaní sledujú koučovací rozhovor skúšaného a spoločne poskytujú skúšanému spätnú väzbu.

V prípade menšieho počtu účastníkov sa počet hodín doplní výučbou.

Podmienkou udelenia certifikátu je absolvovanie 90 hodín výučby, vrátane 10 hodín mentoringu a úspešné absolvovanie záverečnej skúšky na úrovni Level 1 ICF akreditácie kurzu, ktorá je akceptovaná ICF pri žiadosti o certifikáciu kouča úrovne ACC.

Ako to prebieha

Kurz pozostáva z 3 dvojdenných modulov s intenzívnou podporou účastníkov od koučov medzi modulmi (v podobe koučovania navzájom medzi účastníkmi, na pracovisku, skupinovej supervízie a individuálneho a skupinového mentoringu…). V prípade online kurzu je trvanie každého modulu 2,5 dňa.

Počet účastníkov: min. 6 – max. 12.

Kurz je výnimočný v tom, že 3 – 4 účastníci sú podporovaní jedným profesionálnym koučom plus okrem zamerania na rozvoj koučovacích zručností je kurz vysoko zameraný na ich aplikáciu vrátane 3 mesačnej podpory po ukončení 3. modulu vo forme:

 • Akčného učenia – zdieľania skúseností medzi účastníkmi, ako podpora pri aplikácii koučovania do praxe a zavádzaní koučovacej kultúry do svojich pracovísk,
 • Individuálneho a skupinového mentoringu. 

Jazyk výučby

Kurz prebieha v slovenskom aj anglickom jazyku.

Lektor / kouč

Zlatica Stubbs

PCC, MKcS
Odborný garant kurzu Koučovanie na pracovisku, senior kouč, tréner a supervízor koučov.

Jarmila Záborská

PCC
Profesionálny externý senior kouč, tréner,
HR senior konzultant.

Termín a miesto

Kurz v slovenskom jazyku prebieha osobne v Chateau Gbeľany – zrekonštruovaný barokový kaštieľ uprostred nádherného anglického parku v súlade s prírodou.

Kurz v anglickom jazyku prebieha online.
V prípade online kurzu je výučba rozdelená na viac dní , než v prípade prezenčného. Lektori pri tomto type vzdelávania poskytujú rozšírenú podporu účastníkom už počas trvania kurzu.

1. Modul

22. – 23. február 2024, osobne v Chateau Gbeľany
29. február – 1.marec 2024, 7. marec 2024, online cez ZOOM v anglickom jazyku
18. – 19. september 2024, osobne v Chateau Gbeľany

Termíny medzimodulových podporných aktivít (peer koučing, mentoring a supervízia) budú upresnené na konci daného modulu.

2. Modul

14. – 15. marec 2024, osobne v Chateau Gbeľany
18. – 19. apríl 2024, 25. apríl 2024, 
online cez ZOOM v anglickom jazyku
24. – 25. október 2024, osobne v Chateau Gbeľany

Termíny medzimodulových podporných aktivít (peer koučing, individuálny a skupinový mentoring a supervízia) budú upresnené na konci daného modulu.

3. Modul

2. – 3. máj 2024, osobne v Chateau Gbeľany
23. – 24. máj 2024, 30. máj 2024, 
online cez ZOOM v anglickom jazyku
28. – 29. november 2024, osobne v Chateau Gbeľany

Termíny nasledujúcich podporných aktivít (peer koučing, individuálny a skupinový mentoring a akčné učenie) budú upresnené na konci daného modulu.

Ukončením kurzu je skúška v dohodnutom termíne.

Uzávierka prihlášok

1 týždeň pred začiatkom kurzu.

Vyhradzujeme si právo zmeniť dátum začiatku kurzu, resp. jeho modulov.

Cena a platobné podmienky

Cena celého 90-hodinového kurzu je 2990 € – nie sme platcom DPH.

Cena je vrátane občerstvenia, obedov a večere a podpory počas 3 mesiacov po 3. Module.

Absolventom Workshopov I. II. a III. odpočítame z ceny už zaplatené účastnícke poplatky za workshopy.

Klient uhrádza platbu za celý kurz dopredu a bezhotovostne, na základe vystavenej faktúry.

Ubytovanie si hradí klient sám.

Storno podmienky

Zrušenie, resp. odhlásenie sa z výcviku je klient povinný oznámiť písomne prostredníctvom e-mailu na info@kouci.sk.

Odhlásenie sa bez storno poplatku je možné do 30 dní pred začiatkom výcviku. Pri odhlásení sa do 15 dní pred začiatkom výcviku je klient povinný uhradiť storno poplatok vo výške 50 % z ceny prvého modulu bez zľavy.

V prípade predčasného ukončenia výcviku z dôvodov na strane klienta nemôže byť uplatňovaný nárok na zníženie, prípadne vrátenie školného.

Klient môže prestúpiť do iného výcviku, ktorý poskytujeme do 6 mesiacov od doručenia písomnej žiadosti o ukončenie výcviku, prípadne presunúť platbu za výcvik na inú osobu.

Za neúčasť klienta na výučbe neposkytujeme žiadnu finančnú kompenzáciu.

Písomným prihlásením sa na výcvik záujemca zároveň vyjadruje svoj súhlas so storno podmienkami.

Galéria

Prihláška