Služby

stretnutie

dohodou

Individuálny a tímový koučing

“Úspešné a dopredu smerujúce organizácie vidia koučovanie ako kľúč k dosiahnutiu svojich cieľov maximalizovaním potenciálu ich ľudí a ich výkonu”

Organizácie v čase zmien a intenzívnej konkurencie majú na  svojich manažérov vysoké nároky v rámci vyššej motivácie, nových požiadaviek na vyššie a vyššie úrovne výkonov.

Jednotliví manažéri/ majitelia firiem žiadajú koučovanie na podporu svojej vízie a na prekonanie osobných limitácii, aby sa mohli posunúť dopredu a rásť.

Osobným koučovaním pomáham svojim klientom nájsť riešenia na svoje výzvy a problémy. Pomáham im vyjasniť si dôvod, smer a objaviť vnútornú silu, ktorá je v nich skrytá, pomáham im dosiahnuť ich ciele, naplnenie a životnú rovnováhu.

Na mieru šitá, osobná služba pre každého individuálneho klienta trvá od 1-6 mesiacov, kde:

 • Koučing žiada klient individuálne.
 • Alebo ho žiada zamestnávateľ pre svojho manažéra, obchodníka, predajcu, poradcu, a podobne.

Koučovanie jednotlivcov

Ako to prebieha

Individuálny koučing je rozhovor medzi koučom a klientom, ktorí sú v rovnocennom a partnerskom vzťahu rešpektu plnej dôvery.

Priebeh rozhovoru je závislý na téme, ktorý klient prináša, ale v princípe rozhovor začína s cieľom, ktorý klient chce dosiahnuť a končí s akciou alebo prvým krokom, ku ktorému klient počas rozhovoru dospeje.

V roli kouča v rozhovore sprevádzam klienta, hľadať vlastné riešenia, ako sa v svojej téme priblížiť k svojmu cieľu, bez toho aby som klientovi radila, alebo v hocijakej forme podsúvala svoje riešenia. Plne verím v zdroje svojho klienta, moja rola spočíva v tom, ako klienta podporovať nájsť svoju vlastnú cestu, vlastnú motiváciu a vlastné odhodlanie sa do tej cesty pustiť. 

Ako Profesionálny kouč certifikovaná ICF a SAKO disponujem 8 kompetenciami kouča, ktoré sú, vrátane etického kódexu, základom a piliermi môjho správania sa ako kouč. Plne sa podpisujem pod tieto kompetencie a môj spôsob práce s mojimi klientmi je prevažne:

 • Solution Focused koučing – plná zameranosť na riešenia a budúcnosť a nie na problémy a minulosť a
 • Ontologický koučing – zameranosť na formu bytia človeka v doménach nielen jazyka, ale aj emócií, nálad a fyziológie (tela), aby celé klientove bytie bolo v rovnováhe a slúžilo naplno klientovi.

Ja ako externý kouč pracujem v partnerstve s Vami takto:

 • pomáham Vám objasniť smer a stanoviť si lepšie ciele
 • pomáham Vam zosúladiť Vaše ciele s Vašimi hodnotami a hodnotami organizácie a podporujem Vás v hľadaní cesty k cieľom
 • pomáham Vám budovať Vaše sebavedomie, sebaistotu a vieru v seba
 • pomáham Vám nájsť Vaše skryté vnútorné zdroje a  hlboko skryté rezervy
 • pomáham Vám rásť oveľa ďalej, aké boli Vaše vlastné predstavy a predstavy iných, ísť mimo Vašej komfortnej zóny a nájsť lepšiu rovnováhu
 • pomáham Vám nájsť Vaše vlastné riešenia, podporujem Vás pri ich sledovaní a žiadam Vašu zodpovednosť za Váš akčný plán

    A ako to robím?

 • Som totálne sústredená na Vás ako klienta a na Vašu agendu
 • Viem veľmi aktívne počúvať, neposudzujem, neodsudzujem
 • Pýtam sa veľa otázok, aby som zvýšila Vašu pozornosť
 • Som zrkadlom Vašich myšlienok a predstáv a odrazovou doskou Vášho myslenia, ked robíte rozhodnutia a životné výbery
 • Podporujem Vás pri plnení Vašich snov a výziev
 • Motivujem Vás počas ťažších časov, keď je Vaša energia nízka

Koučovanie tímov

Skupina 6-12 osôb v procese okolo 4 hodín v prostredí zamestnávateľa alebo mimo pracoviska.

Predstretnutie:

 • Príprava cieľa a témy s manažérom tímu
 • Dohodnutie miesta a času stretnutí

 

Procesy

 • Zvyčajne 4-hodinové stretnutia v dohovorených intervaloch – 2, 4, 6 mesiacov
 • Ideálne mimo pracovného prostredia
 • Zvyčajne facilitivané dvoma tímovými koučami

 

Témy pri koučovaní tímov sú často: 

 • Tímová spolupráca, 
 • Budovanie dôvery v tíme, 
 • Komunikácia v tíme
 • Tímový duch
 • Rozličné firemné záležitosti, týkajúce sa celého tímu