Ochrana súkromia

Na základe zákona c. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov (zákon o ochrane osobných údajov) a Nariadenie EP a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) Vás týmto chceme informovat o tom, ako spracovávame Vaše osobné údaje.

1. Kto je prevádzkovatel osobých údajov:

ZMS Consulting & Coaching, s.r.o.
Dolný Val 21/180
Žilina 010 01
ICO: 36 274 577
Štatutárny orgán: Zlatica Mária Stubbs

2. Aké osobné údaje spracovávame:

Spracovávame nevyhnutné minimum údajov, na základe ktorých Vás môžeme kontaktovat mailom alebo telefonicky a v prípade, že využijete naše služby, spracovávame údaje potrebné k vyhotoveniu danového dokladu (meno a priezvisko, email a telefónne císlo, spolocnost, ICO a DIC) .

3. Aký je úcel spracovávania osobných údajov:

Vyššie uvedené údaje spracovávame preto, aby sme Vás mohli kontaktovat s ponukou úcasti na nami plánovaných podujatiach. V prípade, že sa zúcastníte platených podujatí, údaje slúžia ako podklad k fakturácii.

4. Aký je právny základ spracovávania osobných údajov:

Pri spracovávaní osobných údajov postupujeme v súlade s platným a aktuálnym zákonom c. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov a Nariadením EP a Rady EÚ 2016/679 (GDPR).

Konkrétne právne základy spracovávania Vašich osobných údajov sú:

 • Plnenie zmluvy – v prípade, že sa zúcastníte na niektorom z našich platených podujatí
 • Súhlas – v spojitosti so zasielaním informácií o novinkách, plánovaných podujatiach, zverejnením fotografií alebo videí na našich stránkach.
 • Plnenie zákonných povinností – pri uchovávaní údajov v našom úctovníctve alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohlad nad našou cinnostou.
 • Náš oprávnený záujem – pri zlepšovaní našich služieb, niektorých marketingových cinnostiach
   

5. Ako nám udelujete súhlas:

Súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov nám udelujete dobrovolne, v rozsahu, ktorý spracovávame, na konkrétny úcel, urcené obdobie a môžete ho kedykolvek odvolat rovnako jednoduchou formou, ako nám súhlas udelíte – napríklad mailom s informáciou o súhlase alebo o odvolaní súhlasu na adresu stubbs@zms.coach.

6. Kto je príjemcom Vašich osobných údajov:

Aby sme naše služby mohli zabezpecit v najvyššej kvalite, a aby sme si plnili zákonnépovinnosti, spolupracujeme s viacerými starostlivo vybranými sprostredkovatelmi. Dbámena ich odbornú, technickú, organizacnú a personálnu spôsobilost a ich schopnost zarucit bezpecnost spracovávaných osobných údajov prijatými bezpecnostnými opatreniami v zmysle zákona o ochrane osobných údajov. Ide o podporné služby v oblasti koucingu, spracovania úctovníctva, webhostingových služieb, administratívnej podpory, smartemailingu, marketingu. Vaše osobné údaje neposkytujeme medzinárodným inštitúciám, ani ich neprenášame do tretích krajín.

7. Ako Vaše osobné údaje spracovávame:

Vaše osobné údaje spracovávame vo svojich informacných systémoch (v pocítaci, aj v tlacenej forme – vizitky, ktoré ste nám dali, starostlivo uchovávame). Spracovávané osobné údaje nezverejnujeme a nepoužívame automatizované rozhodovanie a profilovanie.

8. Ako dlho môžeme Vaše osobné údaje spracovávat:

Vaše osobné údaje budeme uchovávat po dobu 5 rokov od udelenia Vášho súhlasu s ich spracovaním. V prípade, že súhlas so spracovávaním osobných údajov odvoláte, Vaše osobné údaje nebudeme dalej uchovávat ani s nimi dalej pracovat.

9. Aké sú Vaše práva spojené so spracovávaním Vašich osobných údajov

Úplné znenie práv dotknutých osôb nájdete v zákone 18/2018 Z.z., Druhá hlava – Práva dotknutej osoby. V skrátenej forme je to:

 • Právo na informácie
 • Právo na prístup
 • Právo na opravu
 • Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“)
 • Právo na obmedzenie spracúvania
 • Právo na prenosnost osobných údajov
 • Právo namietat
 • Právo na neúcinnost automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátaneprofilovania.
   

10. Facebook, Google a LinkedIn:

Na prezentáciu používame okrem webovej stránky aj našu stránku na Facebooku a tiež LinkedIn. Na týchto našich stránkach sa môžete dozvediet o našich novinkách, plánovaných podujatiach. Z rôznych našich udalostí tam publikujeme fotky/videá. Robíme to jedine v prípade fotografií a videí, u ktorých pred ich uverejnením ste nám udelili Váš písomný súhlas. Informácie o spravovaní údajov z facebookovej stránky nájdete v pravidlách pre ochranu osobných údajov na www.facebook.com a www.linkedin.com. Na Degustácie koucovacích zrucností sa prihlasujete cez google formulár – o tom, ako Google dozerá na ochranu Vašich osobných údajov, sa dozviete na www.google.com.

11. Cookies:

Na webovej lokalite využívame nevyhnutné a užívateľské cookies pre nasledovné účely:

 • Úžívateľské
  1. zobrazovanie Youtube videí
    

Ak by ste mali k tomuto dokumentu akékolvek otázky, kontaktujte nás na stubbs@zms.coach.
(platné od 25.5.2018)